Olda Martinec
tel. 777 034 664
oldamartinec@seznam.cz